XBRL – publiczny, otwarty, darmowy standard opisu pojęć biznesowych, ułatwiający elektroniczny transfer informacji pomiędzy różnymi systemami wielu instytucji.

 

eXtensible Business Reporting Language (XBRL)jest stworzony na podstawie języka XML. XBRL pozwala na dokonanie opisu ustrukturyzowanych informacji w postaci sprawozdań np. finansowych. Język XBRL normuje formaty, za pomocą których informacje są transferowane drogą elektroniczną od sporządzających raporty do ich odbiorców. Pozwala na gromadzenie informacji, sporządzanie sprawozdań, ich przesył oraz dokonywanie analiz danych.

 

eXtensible – elastyczny, rozszerzalny, dający możliwość dostosowania się, definiowana nowych pojęć biznesowych i relacji zachodzących między tymi pojęciami

Business – charakteryzuje różne informacje biznesowe

Reporting – wymiana, przesyłanie informacji

Language –komunikowanie, przekazywanie informacji, budowa zdań według ustalonej składni (gramatyki) i semantyki (znaczeniem)

 

XBRL jest pochodną języka XML (składnia), składa się z taksonomii XBRL, specyfikacji (semantyka i składnia dla raportowania biznesowego) i dokumentów instance.

 

SŁOWNIK

 

Dane– fakty przedstawione w dokumentach XBRL instance

 

Dokument instance– elektroniczny dokument w formacie XBRL zawierający określone wartości i konteksty. Dane przesyłane w postaci dokumentu instance będą miały takie samo znacznie dla nadawcy jak i odbiorcy jeśli obaj będą używać takiej samej taksonomii.

 

Fakt– pojęcie biznesowe raportowane w danym kontekście (np. na koniec roku 2003), zgodne z określoną charakterystyką (np. informacja tekstowa, informacja pieniężna wyrażona w określonym monecie, wartość procentowa, itd.).

 

Linkbase (bazy/warstwy powiązań)– zestaw informacji określający jeden z trzech rodzajów relacji między elementami (prezentacji, obliczeń, definicji), bądź jedno z dwóch rodzajów odwołań elementów do zasobów, które mogą przyjąć formę etykiet lub referencji. Warstwy etykiet i referencji łączą elementy sprawozdania z zasobami zewnętrznymi, a warstwy prezentacji, obliczeń i definicji dostarczają opisu relacji jaka zachodzi między tymi elementami.

 

Metadane– pojęcia biznesowe w taksonomii XBRL

 

Semantyka– definiuje precyzyjnie znaczenie poszczególnych symboli oraz ich funkcję w programie. Semantykę najczęściej definiuje się słownie, ponieważ większość z jej zagadnień jest trudna lub wręcz niemożliwa do ujęcia. Część błędów semantycznych można wychwycić już w momencie wstępnego przetwarzania kodu programu, np. próbę odwołania się do nieistniejącej funkcji, lecz inne mogą ujawnić się dopiero w trakcie wykonywania

 

Składnia – zestaw reguł określający budowę poprawnych wyrażeń w języku programowania

Aby dany ciąg znaków mógł być rozpoznany jako program napisany w danym języku, musi spełniać pewne reguły, zwane składnią. Składnia opisuje:

·         rodzaje dostępnych symboli

·         zasady, według których symbole mogą być łączone w większe struktury

 

Specyfikacja XBRL– specyfikacja techniczna bazująca na języku XML określająca techniczne podstawy standardu XBRL. Specyfikacja XBRL formułuje składnię dokumentów tworzonych w różnych środowiskach sprawozdawczych. Jest definicją składni XBRL, która uwzględnia specyficzność sprawozdawczości biznesowej. Utrzymywana i rekomendowana przez XBRL International. Obecnie obowiązuje specyfikacja w wersji 2.1

 

Taksonomia– katalog pojęć, opis wymienianych informacji dotyczący określonego obszaru sprawozdawczego, na który składa się między innymi :

·         zbiór pojęć (elementów) o określonej charakterystyce,

·         zestaw reguł kalkulacyjnych (określony w warstwie obliczenia),

·         zestaw reguł logicznych,

·         etykiety w określonych językach (np. polski, hiszpański, niemiecki),

·         odniesienia do aktów prawnych (referencje).

 

XBRL Schema -zbiór odnośników do baz powiązań oraz elementów (pojęć finansowych), które posiadają swój opis, ale nie są usystematyzowane. Od strony technicznej, XBRL Schema jest schematem XML, który dostosowuje się do konkretnej branży i potrzeb sprawozdawczości finansowej. Schemat to zestaw niepowiązanych elementów. Definiuje kształt i zawartość dokumentu instance.

 

XML (eXtensible Markup Language)– język opisu danych. Jego główną cechą jest niezależność od platformy, na której może być wykorzystywany, dzięki czemu zdobył szerokie zainteresowanie w dobie szybko-rozwijającego się Internetu. XML rekomendowany jest przez organizację W3C. XML to tylko składnia i podstawa do budowy rozwiązań domenowych

 

Słownik XBRL